left menuleft menuCuvinte din domeniu:
Stingatoare de incendiu stingator incendiu extinctor incendiu furtune PSI racorduri PSI cutie hidrant cutii hidrant pichet psi solutie ignifuga tevi refulare reductii PSI stingator cu spuma mecanica stingatoare cu dioxid de carbon stingatoare cu pulbere service stingatoare hidranti PSI
top border
left NORME LG 307-2006 right

NORME GENERALE
din 28 februarie 2007
de aparare împotriva incendiilor

CAPITOLUL I:
Dispozitii generale

Art. 1

Normele generale de aparare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pentru constructii, instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 2

Scopul prezentelor norme generale este prevenirea si reducerea riscurilor de incendii si asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor, prin masuri tehnice si organizatorice, pentru protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie, a bunurilor si mediului împotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.

Art. 3

Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucrarile de modernizare, extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activitatilor de aparare împotriva incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor.

Art. 4

Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL II:
Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare împotriva incendiilor

 

SECTIUNEA 1:
Continutul organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor

Art. 5

Organizarea apararii împotriva incendiilor presupune:
a) stabilirea structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarâri si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii împotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea împotriva incendiilor;
d) organizarea apararii împotriva incendiilor la locurile de munca;
e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, în scopul depistarii, cunoasterii si înlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
f) analiza periodica a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare împotriva incendiilor;
h) îndeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative în vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor;
k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, în caz de incendiu;
l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea împrejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
m) reglementarea raporturilor privind apararea împotriva incendiilor în relatiile generate de contracte/conventii;
n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

SECTIUNEA 2:
Structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor

Art. 6

(1) În cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, în functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor:
a) compartiment de aparare împotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.
(2) În vederea îndeplinirii atributiilor pe linia apararii împotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevazut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care sa îndeplineasca si atributii specifice în domeniul apararii împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, în conditiile legii.

Art. 7

(1) La nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemneaza de consiliul local.
(2) Activitatile de prevenire a incendiilor se desfasoara de catre personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 8

Atributiile pentru structurile prevazute la art. 6 se stabilesc si se detaliaza astfel încât sa permita îndeplinirea obligatiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducatorului institutiei, respectiv autoritatilor administratiei publice.

Art. 9

Pentru celelalte categorii de salariati atributiile din domeniul apararii împotriva incendiilor se stabilesc în fisele posturilor.

SECTIUNEA 3:
Actele de autoritate, documente specifice si evidente privind apararea împotriva incendiilor

Art. 10

Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sunt norme, reglementari tehnice si dispozitii generale privind apararea împotriva incendiilor.

Art. 11

Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt:
a) strategia sectoriala privind apararea împotriva incendiilor în domeniul de competenta;
b) norme si reglementari tehnice specifice de aparare împotriva incendiilor;
c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenta;
d) programe de informare si educatie specifice;
e) programe de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
f) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor;
g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.
Art. 12

Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt:
a) hotarârea de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti;
b) reguli si dispozitii specifice de aparare împotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
c) raportul anual de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
d) programe de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
e) hotarâre de înfiintare a unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situatii de urgenta;
f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.

Art. 13

Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de prefect sunt masurile obligatorii privind apararea împotriva incendiilor, valabile la nivelul judetului.

Art. 14

Actele de autoritate privind apararea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:
a) decizia de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta;
b) hotarâri privind modul de organizare a apararii împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritoriala;
c) reguli si masuri specifice de aparare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;
d) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
e) raportul semestrial de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
f) masuri de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
g) documente privind serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta: hotarâre de înfiintare, regulament de organizare si functionare, dispozitie de numire a sefului serviciului;
h) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, conform legii.

 

Art. 15

Documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de primar sunt:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor;
b) fisa localitatii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa localitatii se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
c)raport de analiza a dotarii cu mijloace de aparare împotriva incendiilor, întocmit anual, la o data anterioara definitivarii bugetului local.

Art. 16

Documentele si evidentele specifice apararii împotriva incendiilor la unitatile administrativ-teritoriale trebuie sa cuprinda cel putin:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor;
b) fisa localitatii, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
c) avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, obtinute pentru constructiile, instalatiile tehnologice si pentru alte amenajari din patrimoniul propriu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
e) lista operatorilor economici/institutiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/conventii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului/conventiei; registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miristilor;
f) rapoarte de interventie ale serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta;
g) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
h) evidenta exercitiilor de interventie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;
j) programe/planuri cuprinzând masuri si actiuni proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.

Art. 17

Actele de autoritate privind apararea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:
a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea împotriva incendiilor;
b) instructiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
c)dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, în cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
g) reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
h) conventii/contracte cuprinzând raspunderile ce revin partilor pe linia apararii împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, conform legii;
j) masuri speciale de aparare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Art. 18

Documentele si evidentele specifice apararii împotriva incendiilor ale operatorilor economici/institutiilor mentionate la art. 5 lit. c) trebuie sa cuprinda cel putin:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/institutiei;
b) fisa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor;
d) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, întretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii în domeniu;
h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;
k) planurile de protectie împotriva incendiilor;
l) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;
m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;
o) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
q) grafice de întretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza în caz de incendiu;
r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;
s) programe/planuri cuprinzând masuri si actiuni proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.

Art. 19

Documentele si evidentele specifice privind apararea împotriva incendiilor se actualizeaza de catre cei care le-au întocmit si aprobat, daca:
a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;
b) s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora;
c) s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii.

Art. 20

(1) Prevederile ari. 17 si 18 se aplica la operatorii economici si la institutiile care au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.
(2) Pentru operatorii economici, institutiile si alte persoane juridice ce desfasoara activitati în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadreaza în prevederile alin. (1), administratorul, conducatorul sau persoana cu functii de conducere, dupa caz, asigura organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor documente:
a) instructiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului;
d) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, în cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
e) reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale.
(3) Operatorii economici, institutiile si celelalte persoane juridice prevazute la alin. (2) asigura urmatoarele documente si evidente specifice apararii împotriva incendiilor:
a) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
b) avize/autorizatii de securitate la incendiu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
e) organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca;
f) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
g) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
h) rapoartele întocmite în urma controalelor autoritatii de stat si masurile si actiunile proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.

SECTIUNEA 4:
Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la locul de munca

Art. 21

Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la locul de munca, prevazuta la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru înlaturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Art. 22

(1) Prin loc de munca, în întelesul prevederilor prezentelor norme generale, se întelege:
a) sectie, sector, hala/atelier de productie, filiala, punct de lucru si altele asemenea;
b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c) atelier de întretinere, reparatii, confectionare, prestari de servicii, proiectare si altele asemenea;
d) utilaj, echipament, instalatie tehnologica, sistem, statie, depozit de distributie carburanti pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;
e) laborator;
f) magazin, raion sau stand de vânzare;
g) sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinte, de sport, centru si complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrari si altele asemenea;
h) unitate de alimentatie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice si altele asemenea;
i) cladire sau spatiu amenajat în cladire, având destinatia de îngrijire a sanatatii: spital, policlinica, cabinet medical, sectie medicala, farmacie si altele asemenea;
j) constructie pentru cazare;
k) compartiment, sector, departament administrativ functional, constructie pentru birouri, cu destinatie financiar-bancara;
l) biblioteca, arhiva;
m) cladire sau spatii amenajate în cladiri, având ca destinatie învatamântul, supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost;
n) lacas de cult, spatiu destinat vietii monahale;
o) cladire si/sau spatiu având destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou;
p) ferma zootehnica sau agricola;
q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera;
r) amenajare temporara, în spatiu închis sau în aer liber.
(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri îsi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin întelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

Art. 23

Organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca consta în:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;
b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor;
c) afisarea instructiunilor de aparare împotriva incendiilor;
d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin întocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.

Art. 24

La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:
a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, prevazute în documentatia tehnica de proiectare;
d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;
e) mentinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.

Art. 25

(1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:
a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;
b) stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizându-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si în afara programului;
d) organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna în functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.
(2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. (1) se înscriu într-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza într-un loc vizibil, estimat a fi mai putin afectat în caz de incendiu.
(3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa îndeplineasca atributii de aparare împotriva incendiilor.
(4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. (2) este prezentata în anexa nr. 1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completata, dupa caz, si cu alte date si informatii.

Art. 26
(1) Interventia la locul de munca presupune:
a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b) salvarea rapida si în siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;
c)întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate;
d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii în functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul interventiei;
f) protectia personalului de interventie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatura, fum, gaze toxice;
g) verificarea amanuntita a locurilor în care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi, actionându-se pentru stingerea acestora.
(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si în afara programului de lucru, în zilele de repaus si sarbatori legale.

Art. 27

Pentru perioadele în care activitatea normala este întrerupta, de exemplu, noaptea, în zilele nelucratoare, în sarbatorile legale sau în alte situatii, este obligatorie asigurarea masurilor corespunzatoare de aparare împotriva incendiilor.

Art. 28

Planurile de protectie împotriva incendiilor prevazute la art. 18 lit. k) si art. 23 lit. d) sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
c) planul de interventie.

Art. 29
(1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferentiate în functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta si se întocmesc astfel:
a) pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe încaperi, daca în ele se afla cel putin 50 de persoane;
c) pentru încaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri.
(2) Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si în locurile vizibile, astfel încât sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar în încaperi, pe partea interioara a usilor.
(3) Planul de evacuare se întocmeste pe baza schitei nivelului sau a încaperii, pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scari sau scari exterioare.
(4) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor: stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de alarmare si alertare a incendiilor, posibilitatile de refugiu, încaperi speciale, terase, precum si interdictia de folosire a lifturilor în asemenea situatii.
(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme generale.

Art. 30

(1) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încapere unde se afla asemenea materiale.
(2) La amplasarea materialelor periculoase în spatiile de depozitare trebuie sa se tina seama de comportarea lor specifica în caz de incendiu, atât ca posibilitati de reactie reciproca, cât si de compatibilitatea fata de produsele de stingere.
(3) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schitelor încaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile si codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare verde.
(4) Planuri de depozitare si de evacuare se întocmesc si pentru materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita.
(5) Planurile de depozitare se amplaseaza în locuri care se estimeaza a fi cel mai putin afectate de incendiu si în apropierea locurilor de acces în încaperi, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea sa poata fi utile fortelor de interventie.

Art. 31

(1) Planurile de interventie se întocmesc pentru asigurarea desfasurarii în conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie în situatii de urgenta, potrivit legii.
(2) Planul de interventie se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti.
(3) Modelul planului-cadru de interventie este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme generale.

Art. 32

Planurile de protectie împotriva incendiilor se actualizeaza ori de câte ori este cazul, în functie de conditiile reale.

Art. 33

(1) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor, prevazute la art. 23 lit. c), se elaboreaza pentru locurile de munca stabilite de administrator/conducator, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.
(2) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de aparare împotriva incendiilor din reglementarile în vigoare;
b) obligatiile salariatilor privind apararea împotriva incendiilor;
c) regulile si masurile specifice de aparare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, întretinere, oprire si punere în functiune;
d) evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot aparea în caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si a regulilor si masurilor de prevenire a acestora.
(3) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se elaboreaza de seful sectorului de activitate, instalatie, sectie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa îndeplineasca atributii de aparare împotriva incendiilor si se aproba de administrator/conducator.
(4) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se afiseaza, în întregime sau în sinteza, în functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respectiv.
(5) Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare împotriva incendiilor se pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa îndeplineasca atributii de aparare împotriva incendiilor.

Art. 34

Salariatii de la locurile de munca pentru care s-au întocmit instructiunile prevazute la art. 33 au obligatia sa le studieze, sa le însuseasca si sa le aplice.

Art. 35

(1) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se completeaza în toate cazurile cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde acestea sunt întocmite.
(2) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se actualizeaza la modificari, modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi reglementari.
(3) Fiecare instructiune de aparare împotriva incendiilor trebuie sa aiba înscrisa data întocmirii/reviziei si data aprobarii.

Art. 36

(1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau informare, prevazute la art. 23 lit. f), se executa, se amplaseaza si se monteaza conform reglementarilor si standardelor de referinta.
(2) În anumite situatii, indicatoarele pot fi însotite de înscrisuri explicative si în limbi de circulatie internationala.
(3) Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor revine conducatorului locului de munca.

 

CAPITOLUL III:
Norme generale de aparare împotriva incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor

 

SECTIUNEA 1: Îndeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu"

Art. 37

Constructiile, instalatiile si amenajarile trebuie sa fie proiectate si executate astfel încât, pe toata durata de viata a acestora, în cazul initierii unui incendiu, sa se asigure:
a) estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timp;
b) limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului în interiorul constructiei;
c) limitarea propagarii incendiului la vecinatati;
d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în conditii de siguranta sau de a fi salvati prin alte mijloace;
e) securitatea fortelor de interventie.

Art. 38

Cerinta esentiala "securitate la incendiu" trebuie asigurata prin masuri si reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, precum si privind performantele si nivelurile de performanta în conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incendiu.

Art. 39

"Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:
a) asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare si executare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor si mentinerea lor la parametrii proiectati în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementarilor specifice;
b) echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementarilor specifice;
c) organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor;
d) asigurarea interventiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la constructii, instalatii si amenajari, precum si a altor forte de salvare a persoanelor si bunurilor.

Art. 40

(1) Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre probabilitatea initierii unui incendiu într-o situatie tehnica data si importanta estimata a pagubelor produse de incendiu.
(2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode si proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(3) Riscul de incendiu se stabileste si se precizeaza prin niveluri de risc, pe zone, încaperi, compartimente, cladiri si instalatii.
(4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în functie de riscul de incendiu existent, de destinatia, de alcatuirea si de rezistenta la foc a elementelor de constructii.
(5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementari tehnice specifice.
(6) Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementarile tehnice specifice, este interzisa.

Art. 41

Satisfacerea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pe întreaga durata de viata a constructiei, instalatiei si a amenajarii se asigura, conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice, prin masuri interdependente, privind:
a) conformarea la foc a constructiilor;
b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul constructiilor, în limite normate, si a masurilor de limitare a propagarii incendiului în cadrul constructiilor/compartimentelor de incendiu;
c) asigurarea stabilitatii constructiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioada de timp normata;
d) mentinerea performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc ale produselor pentru constructii pe timpul utilizarii acestora;
e) detectarea incendiilor în faza initiala prin sisteme si instalatii automate de detectare, semnalizare si alarmare;
f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalatii adecvate si eficiente.

Art. 42

(1) Principalele performante de comportare la foc ale produselor pentru constructii se refera la reactia la foc si la rezistenta la foc.
(2) Încadrarea produselor pentru constructii în clase de performanta privind comportarea la foc se realizeaza pe baza criteriilor de performanta aferente claselor, a valorilor criteriilor corespunzatoare fiecarei clase, precum si a metodelor de determinare a acestora, în conditiile de utilizare finala, potrivit Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor de constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Nivelurile performantelor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de constructii, instalatii si amenajari se stabilesc potrivit reglementarilor tehnice specifice.

Art. 43

Evaluarea rezistentei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercari care utilizeaza scenarii de referinta conform standardelor europene sau pe baza de calcul, pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportarii la foc a diferitelor tipuri de structuri.
Art. 44

Acoperisurile/învelitorile de acoperis se încadreaza în clase de performanta la foc exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglementarile tehnice, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza comportarii la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 45

Reglementarile tehnice specifice nu trebuie sa creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru constructii care sunt conforme cu specificatiile tehnice relevante.

Art. 46
(1) Pentru categoriile de constructii stabilite prin lege, conditiile ce trebuie asigurate conform reglementarilor tehnice specifice, precum si actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de constructii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.

Art. 47

(1) Activitatea de expertizare tehnica de securitate la incendiu se efectueaza de catre experti tehnici atestati în conditiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atributii de control al statului prevede acest lucru ori când se refera la situatiile prevazute mai jos:
a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a executiei unor lucrari de constructii;
b) la constructiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane, activitatilor tehnologice sau în vederea determinarii, în orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii acesteia de satisfacere a cerintei "securitate la incendiu".
(2) Pentru proiecte si constructii în curs de executie, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigura respectarea integrala a masurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementarile tehnice în vigoare.
(3) Pentru constructiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situatiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementarilor tehnice, stabilesc, în functie de riscurile de incendiu actualizate, masuri alternative care sa asigure nivelurile de performanta pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementari tehnice specifice.

SECTIUNEA 2:
Stabilitatea la foc a constructiei

Art. 48
(1) În cazul producerii unui incendiu, structura portanta principala a unei constructii trebuie sa-si mentina stabilitatea la foc, pentru a asigura:
a) securitatea utilizatorilor pentru o perioada normata de timp, cât se presupune ca acestia ramân în cladire, precum si securitatea fortelor de interventie;
b) evitarea prabusirii cladirii;
c)îndeplinirea functiilor specifice ale produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei esentiale "securitatea la incendiu", pe perioada de timp normata.
(2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de constructii care intra în alcatuirea structurii portante principale a cladirii se precizeaza în reglementarile tehnice specifice.

Art. 49

(1) Elementele de constructii care intra în alcatuirea cladirii pot fi cu sau fara rol de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezistentei la foc a constructiei.
(2) Elementele de constructii prevazute la alin. (1) si standardele de referinta aferente sunt precizate în regulamentul mentionat la art. 42 alin. (2) din prezentul ordin.

SECTIUNEA 3:
Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului
si a efluentilor incendiului în interiorul si în afara incintei focarului de incendiu

Art. 50

Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului în interiorul si în afara incintei focarului poate fi obtinuta, în principal, prin una din urmatoarele masuri:
a) asigurarea nivelurilor corespunzatoare ale performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc prevazute de reglementarile tehnice specifice pentru produsele pentru constructii;
b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereti, plansee etc.), adaptate la utilizarea constructiei, adica la actiunea termica estimata în constructie;
c) protejarea corespunzatoare a golurilor din elementele de separare a focului;
d) proiectarea corespunzatoare a fatadelor pentru împiedicarea propagarii focului catre partile adiacente ale aceleiasi cladiri;
e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt usile etanse la fum.
f) prevederea sistemelor si a instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;
g) evacuarea fumului si a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate;
h) crearea de diferente de presiune între zonele de constructie;
i) prevederea masurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc si altele asemenea;
j) prevederea masurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele instalatiilor aferente constructiilor, cum sunt: sanitare, încalzire, electrice si altele asemenea.

Art. 51

(1) Instalatiile de încalzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare si altele asemenea, aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate astfel încât:
a) sa nu initieze incendiu;
b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;
c) sa asigure limitarea propagarii incendiului;
d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru obiectele din încaperi ori adiacente acestora;
e) suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor sa nu se poata încalzi într-o masura inacceptabila;
f) în cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa fie posibila salvarea persoanelor.
(2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului si a fumului la trecerea unei instalatii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevad masuri de protectie conform reglementarilor tehnice specifice.
(3) Instalatiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate conform reglementarilor tehnice specifice.

Art. 52

(1) Instalatiile de protectie împotriva incendiilor fac parte din masurile de protectie activa la foc cu rol important în asigurarea cerintei esentiale "securitatea la incendiu" a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a amenajarilor, precum si pentru securitatea utilizatorilor.
(2) Instalatiile de protectie împotriva incendiilor pot fi:
a) instalatii de detectare a gazelor inflamabile;
b) instalatii de inhibare a exploziei;
c) instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
d) instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti;
e) instalatii de hidranti interiori, coloane uscate, hidranti exteriori;
f) instalatii speciale de stingere cu apa;
g) instalatii de stingere a incendiilor cu gaze;
h) instalatii de stingere a incendiilor cu spuma;
i) instalatii de stingere a incendiilor cu pulberi;
j) instalatii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

Art. 53

Instalatiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie sa asigure îndeplinirea urmatoarelor criterii:
a) sa dispuna, în întreaga zona protejata, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezenta gazului inflamabil sa fie detectata într-o faza incipienta;
b) sa fie prevazute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare si o centrala de colectare a informatiilor/ echipament de control si semnalizare;
c) sa fie capabile sa reziste conditiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât sa-si poata îndeplini functiile pe parcursul duratei de viata normate.

Art. 54

Instalatiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât sa reziste la presiunea maxima de explozie, sa asigure detectarea imediata a cresterii presiunii, precum si eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat si mentinerea produsului de stingere la o concentratie de calcul într-un timp specificat în incinta protejata.

Art. 55

(1) Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu trebuie sa detecteze incendiul la momentul initierii, prin detectarea parametrilor fizici si/sau chimici asociati incendiului - fum, flacari si/sau caldura -, si sa transfere un semnal sonor si/sau vizual la un/o echipament de control si semnalizare/centrala de detectare-semnalizare, astfel încât sa dea un semnal de alarma si, dupa caz, sa actioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea fortelor de interventie, deversarea automata a substantei de stingere etc.
(2) Echipamentul de control si semnalizare trebuie sa asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizarilor gresite si pentru initierea actiunilor necesare;
(3) Instalatiile cu actionare manuala de alarmare la incendiu trebuie sa dea posibilitatea ca un utilizator sa initieze si sa transfere un semnal de alarma la incendiu la un echipament de control si semnalizare, astfel încât sa fie posibila initierea diferitelor actiuni planificate.

Art. 56

(1) Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si instalatiile de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa asigure în caz de incendiu:
a) mentinerea cailor de evacuare si de acces libere de fum pe înaltimea de circulatie;
b) facilitarea operatiilor fortelor de interventie, prin crearea unor zone fara fum;
c) întârzierea sau împiedicarea generalizarii incendiului prin aparitia fenomenului de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapida a incendiului;
d) reducerea consecintelor si avariilor provocate de fum si gaze fierbinti;
e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale constructiilor si instalatiilor în caz de incendiu.
(2) Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti trebuie sa îndeplineasca criteriile referitoare la capacitatea de a activa si de a stabili presiunea proiectata într-o incinta specificata sau o viteza convenabila a debitului de aer prin deschideri în peretii incintei specificate, asigurându-se alimentarea electrica din doua surse, principala si de rezerva.
(3) Pe timpul interventiilor, daca situatia impune evacuarea cantitatilor de fum acumulate, se pot practica deschideri în unele elemente de constructie care delimiteaza spatiile respective si care nu au rol de rezistenta.

Art. 57

(1) Instalatiile de hidranti interiori trebuie sa asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza interventia, în faza initiala a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretica de functionare, lungimea jetului si a furtunului normate potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
(2) Instalatiile de hidranti exteriori trebuie sa asigure o legatura la conducta principala de apa pentru echipamentele si utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice, standardelor europene de referinta, precum si standardelor nationale referitoare la cerintele de racordare si adâncimea de îngropare.
Art. 58

Instalatiile speciale de stingere cu apa, cum sunt cele de sprinklere, instalatii cu ceata de apa si altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:
a) sa asigure un raspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o schema si o cantitate prestabilita, cu debitele, intensitatile de stropire si stingere normate, pe durata proiectata de functionare, peste o suprafata data, în scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice;
b) sa asigure, dupa caz, racirea elementelor de constructii si instalatii;
c) sa creeze o bariera care împiedica propagarea incendiului.

Art. 59

(1) Instalatiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori de haloni si altele asemenea, precum si instalatiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totala sau locala.
(2) Instalatiile de stingere cu gaze trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniforma a produsului de stingere în incinta sau peste suprafata specificata, într-o cantitate determinata, pentru a stabili si mentine concentratia proiectata pe durata de timp normata, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
(3) Pentru instalatiile de stingere cu gaze cu inundare totala este necesar sa se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul, înainte ca aceasta actiune sa înceapa.
(4) Instalatiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevazute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spatiul protejat, optice si acustice, pentru semnalizarea intrarii acestora în functiune.
(5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol viata utilizatorilor din zonele protejate, instalatiile de stingere se prevad cu dispozitive de temporizare care sa întârzie intrarea acestora în functiune cu o perioada prestabilita.
(6) Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea în functiune a instalatiei de stingere se calculeaza astfel încât sa se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.
(7) Usile de acces în zone, spatii sau încaperi în care sunt posibile deversari de gaze ce pot pune în pericol viata utilizatorilor, precum si caile de evacuare din aceste locuri se marcheaza cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de munca si fortele de interventie.
(8) Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie inactive în starea de asteptare;
b) sa indice toate caile de evacuare din zonele de stingere;
c) sa poata fi clar identificate si percepute cu tonalitati diferite, la începutul si la sfârsitul perioadei de temporizare;
d) sa nu poata fi oprite înainte de expirarea timpului de functionare a instalatiei de stingere;
e) sa fie în concordanta cu capacitatile psihomotorii si senzoriale ale utilizatorilor.
(9) Pentru sistemele cu stingere locala nu este necesara evacuarea tuturor persoanelor din compartiment, dar sunt obligatorii masuri speciale privind instruirea personalului.

Art. 60

Instalatiile de stingere a incendiilor cu spuma trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a genera si dispersa o cantitate calculata de spuma, cu coeficientul de înfoiere stabilit, peste o suprafata data, cu debitele de stingere necesare, într-un timp specificat, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

Art. 61

Instalatiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a refula o cantitate calculata de pulbere peste o suprafata data sau un obiect specificat, cu intensitatile si debitele de stingere necesare, într-un timp normat si în reprizele normate, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

Art. 62

Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea si mentenanta instalatiilor de protectie împotriva incendiilor se efectueaza conform standardelor europene de referinta si reglementarilor tehnice specifice.

SECTIUNEA 4:
Instalatiile aferente constructiilor si instalatiile tehnologice

Art. 63

(1) Instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apa, de încalzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si instalatiile tehnologice se proiecteaza, se executa si se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare împotriva incendiilor, astfel încât acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.
(2) Instalatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului în care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele specifice de aparare împotriva incendiilor.
(3) Instalatiile tehnologice se pun în functiune si se exploateaza cu respectarea stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de aparare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanti si de producatori.

Art. 64

(1) Instalatiile de ventilare sau de climatizare, precum si cele de transport pneumatic se proiecteaza, se realizeaza si se exploateaza astfel încât, în functionare normala, partile componente, cum sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura, sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si sa nu faciliteze propagarea incendiului.
(2) Traseele instalatiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din constructiile cu risc de incendiu sau explozie, precum si cele din salile aglomerate ori din încaperile cu bunuri de mare valoare sau de importanta deosebita trebuie sa fie independente si complet separate de traseele pentru alte spatii.
(3) Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, de climatizare sau de transport pneumatic a substantelor care, în amestec sau prin combinatie chimica, pot produce incendii ori explozii.

Art. 65

Constructiile, instalatiile tehnologice, precum si zonele din vecinatatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevad, conform reglementarilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si de inhibare, inertizare sau evacuare fortata a acestora, în vederea preîntâmpinarii acumularii de concentratii periculoase, precum si pentru semnalizarea situatiei create.

Art. 66

(1) Instalatiile de iluminat de siguranta trebuie sa functioneze pentru o perioada de timp normata, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.
(2) Tipurile de instalatii de iluminat de siguranta si cazurile în care se prevad în constructii, modul de alimentare cu energie electrica a acestora, precum si nivelurile de iluminare necesare trebuie sa îndeplineasca cerintele reglementarilor tehnice specifice.

Art. 67

Sursele de rezerva de alimentare cu energie a instalatiilor de protectie împotriva incendiilor trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta referitoare la furnizarea automata pe durata de timp normata a alimentarii cu energie a acestora, la întreruperea alimentarii normale, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

Art. 68

Constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile se protejeaza împotriva actiunii electricitatii atmosferice cu instalatii de protectie împotriva trasnetului, conform cu reglementarile tehnice specifice.

SECTIUNEA 5:
Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate

Art. 69

(1) Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate poate fi realizata prin:
a)limitarea efectului radiatiei flacarilor;
b) controlul initierii si propagarii focului pe suprafata exterioara a acoperisului, inclusiv a luminatoarelor;
c) controlul patrunderii focului de la acoperis în interiorul cladirii;
d) controlul aprinderii acoperisului de la un incendiu de dedesubt.
(2) Limitarea efectelor radiatiei se asigura prin controlul urmatorilor parametri:
a) distante de siguranta normate între constructii;
b) marimea zonelor vitrate neprotejate;
c) performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interior si exterior a produselor pentru fatade;
d) comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor;
e) masuri de protectie activa.

Art. 70

Conditiile tehnice, masurile, performantele si nivelurile de performanta privind limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate se precizeaza în reglementarile tehnice specifice.

SECTIUNEA 6:
Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie

Art. 71

(1) Pentru evacuarea în conditii de siguranta a utilizatorilor în caz de incendiu, caile de evacuare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) conformare la foc si amplasare corespunzatoare;
b) separare de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum;
c) asigurarea controlului fumului;
d) limitarea producerii incendiului si fumului.
(2) În functie de categoria constructiei, instalatiei sau a amenajarii si de destinatia acesteia, se au în vedere si alte masuri specifice, cum sunt:
a) dimensionarea, realizarea, dispunerea si marcarea cailor de evacuare si a iesirilor de evacuare corespunzator numarului de utilizatori si starii sanatatii acestora, conform prevederilor reglementarilor tehnice;
b) prevederea instalatiilor de detectare si semnalizare a incendiului, precum si de comunicare-avertizare;
c) prevederea instalatiilor de iluminat de siguranta, alimentate din surse corespunzatoare; prevederea instalatiilor de semnalizare a iesirilor de urgenta;
d) prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum sunt blocari în pozitie deschisa, dispozitive antipanica si altele asemenea;
e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje fotoluminiscente si altele asemenea;
f) prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului;
g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul si/sau în afara constructiei;
h) prevederea unor mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instalatiile de hidranti, coloanele uscate si altele asemenea.
Art. 72

Instalatiile de semnalizare a iesirilor de urgenta trebuie sa indice utilizatorilor traseul de evacuare, usile de evacuare, marcarea scarilor de evacuare din cladire si marcarea usilor si traseelor care nu servesc la evacuare.

Art. 73

Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, în numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel încât persoanele sa ajunga în timpul cel mai scurt si în deplina siguranta în exterior, la nivelul terenului ori al cailor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.

Art. 74

Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adopta solutii si masuri adecvate, cu respectarea reglementarilor tehnice specifice.

Art. 75

La proiectarea si la executarea cailor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca în pozitie închisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati la evacuare, cum sunt împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica si altele asemenea.

Art. 76

Pentru securitatea echipelor de salvare/fortelor de interventie sunt necesare:
a) masuri pentru ca echipele de interventie si salvare sa-si desfasoare activitatea la un nivel adecvat de securitate si sa paraseasca cladirea fara riscuri de accidente;
b) amenajari pentru accesul fortelor de interventie în cladire si incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de pompieri;
c) masuri care sa permita ca stingerea sa fie realizata eficient în interiorul si în jurul constructiei.

Art. 77

Ascensoarele de pompieri se prevad si se realizeaza potrivit reglementarilor tehnice specifice, asigurând accesul fortelor de interventie pe durata stabilita în planurile specifice.

Art. 78

(1) Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie în incintele operatorilor economici si ale institutiilor, în zonele locuite, precum si între localitati este obligatorie, conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) În locurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil dinspre drumurile publice si dinspre drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, întretinut si utilizabil în orice anotimp.
(3) Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de interventie.

Art. 79

Masurile, conditiile tehnice, performantele si nivelurile de performanta privind proiectarea cailor de evacuare si acces aferente constructiilor, instalatiilor si amenajarilor se realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

 

CAPITOLUL IV:
Norme generale de aparare împotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor

 

SECTIUNEA 1:
Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor

Art. 80

Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor privesc:
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activitatilor, pe timpul desfasurarii si dupa încheierea acestora;
b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecintelor incendiilor;
c) mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranta si pentru securitatea echipelor de interventie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d) întretinerea în stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor.

Art. 81

(1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si întretinere, precum si a masurilor specifice de aparare împotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

Art. 82

Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevazute la art. 63 se interzic:
a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;
b) functionarea fara sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta în functionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
c) întretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;
d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
e) executarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat.

Art. 83

(1) Mentinerea în buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamânt a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamânt a electricitatii statice conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice este obligatorie.

Art. 84

(1) În spatiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si al altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.
(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scântei prin functionare, lovire sau frecare în spatii sau în locuri cu risc de explozie este interzisa.

Art. 85

(1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea lor.
(2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de încalzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
(3) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Art. 86

(1) Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii produselor sau substantelor combustibile se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.
(2) Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza în ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, în vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.

Art. 87

(1) Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecarui schimb de lucru, si se depun în locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor.
(2) Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, câlti, bumbac, rumegus, care contin astfel de produse, se colecteaza în cutii sau în vase metalice ori cu captuseala metalica interioara, prevazute cu capac, amplasate în locuri fara risc de incendiu si marcate.
(3) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, instalatii, culturi agricole, suprafete împadurite si alte materiale combustibile, în functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
(4) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaza, se distrug conform reglementarilor specifice.

Art. 88

(1) Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza în conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luându-se masuri de control si preîntâmpinare a fenomenului de autoîncalzire.
(2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmareste si la depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice.
(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la distante de siguranta, astfel încât eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinatatile.

Art. 89

(1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor din alcatuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge se efectueaza potrivit reglementarilor tehnice specifice.
(2) Lucrarile de termoprotectie se executa numai de catre personal atestat, conform normelor tehnice specifice.
(3) Calitatea lucrarilor de ignifugare executate se certifica prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

Art. 91

Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent în buna stare, pentru a-si îndeplini rolul stabilit.

Art. 92

(1) În constructiile civile/publice si de productie, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare si executie.
(2) În salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activitati cu public este interzis accesul publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
(3) Depozitarea si utilizarea în spatii publice a mijloacelor, produselor si substantelor prevazute la alin. (2) este permisa numai în locurile amenajate în acest scop si cu respectarea masurilor de aparare împotriva incendiilor.

Art. 93

(1) La cladiri administrative/birouri, activitatea se organizeaza astfel încât sa nu se creeze aglomerari ale publicului, care sa îngreuneze sau chiar sa blocheze evacuarea în caz de incendiu.
(2) Pe timpul exploatarii încaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente cladirilor administrative trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.

Art. 94

(1) În salile aglomerate ori amenajarile temporare în care se desfasoara activitati cu public nu se admite accesul unui numar de persoane mai mare decât capacitatea stabilita prin proiect.
(2) Amplasarea mobilierului în salile aglomerate se realizeaza astfel încât sa se asigure culoare de trecere cu latimi care sa permita deplasarea publicului catre iesirile din sala.
(3) În incintele prevazute la alin. (1), scaunele sau bancile se fixeaza de pardoseala astfel încât sa nu fie rasturnate în caz de panica si sa asigure evacuarea rapida si fara accidente a publicului.
(4) La finalizarea activitatii în sala aglomerata sau amenajarea temporara se executa un control de verificare pentru depistarea si înlaturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii.
(5) Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat.

Art. 95

(1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judetene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu si, dupa caz, administratorii operatorilor economici/ conducatorii institutiilor din zonele mentionate trebuie sa elaboreze programe speciale de masuri pentru prevenirea incendiilor specifice.
(2) Masurile speciale pe timpul secetos cuprind:
a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de incendiu în conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii;
b) interzicerea utilizarii focului deschis în zonele afectate de uscaciune avansata;
c) restrictionarea efectuarii, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante volatile sau supraîncalziri excesive;
d) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole si în locuri cu vegetatie forestiera, mai ales cele frecventate pentru agrement;
f) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
(3) Masurile speciale stabilite sunt aduse la cunostinta tuturor salariatilor si, dupa caz, populatiei.

Art. 96

Înainte de începerea sezonului rece se iau urmatoarele masuri de prevenire:
a) controlul instalatiilor si al sistemelor de încalzire existente la operatorii economici, institutiile publice, locuintele si gospodariile populatiei, cum sunt surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de încalzire, sobe, cosuri si canale de fum, si înlaturarea defectiunilor constatate, asigurându-se functionarea la parametrii normati;
b) protejarea contra înghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa;
c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare si de interventie.

SECTIUNEA 2:
Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis

Art. 97
(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele în drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unitatilor, în zonele de agrement si în gospodariile populatiei se face numai în locuri special amenajate, în conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.
(4) Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.
(6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în conditii si în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si îngrijirea copiilor.

Art. 98

(1) Reglementarea de catre administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sau, dupa caz, de consiliul local a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis presupune:
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza;
b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisa utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari.
(2) Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se efectueaza cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.

Art. 99

(1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, în constructii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile este interzisa.
(2) Lucrarile prevazute la alin. (1) se pot executa în spatiile respective numai dupa ce s-au luat masuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.
(3) Lucrarile mentionate la alin. (1) si la art. 97 alin. (4) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme generale.
(4) In toate cazurile prevazute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare împotriva incendiilor, precum si informarea serviciului privat/voluntar pentru situatii de urgenta.

Art. 100

(1) Permisul de lucru cu foc, prevazut la art. 99 alin. (3), se întocmeste în doua exemplare, dintre care unul se înmâneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramâne la emitent.
(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.
(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.

Art. 101

Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. în care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure masuri pentru:
a) pregatirea locului;
b) instruirea personalului;
c) controlul dupa terminarea lucrarii.

Art. 102

(1) Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor cu foc deschis numai echipamente si aparate în buna stare de functionare.
(2) Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc deschis se întretin si se verifica în conformitate cu instructiunile furnizorului.

Art. 103

În timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:
a) supravegherea permanenta a flacarii, a raspândirii si a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura;
b) strângerea si depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apa;
c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca durata întreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;
d) interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena;
e) neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele etc.;
f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioada mai îndelungata.

Art. 104

Dupa terminarea lucrarii, seful sectorului de activitate, prevazut la art. 101, trebuie sa asigure urmatoarele masuri:
a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.;
b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri în consecinta;
c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si în timpul noptii, a situatiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea si în imediata apropiere a acestuia;
d) depozitarea în conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;
e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile ia cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii;
f) colectarea slamului de carbid în containere destinate acestui scop si depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 105

(1) Folosirea flacarii: lumânari, faclii, torte si altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate în restaurante sau pentru ambianta ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisa.
(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii în situatiile mentionate la alin. (1), cu conditia asigurarii conditiilor de împiedicare a initierii si propagarii incendiului, dupa cum urmeaza:
a) evitarea amplasarii în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare gresita etc.;
d) stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea si interventia în caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare împotriva incendiilor;
g) anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.
(3) Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.

Art. 106

(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecarui operator economic sau al fiecarei institutii publice si se face prin dispozitie scrisa, data de persoana cu atributii de conducere.
(2) Pentru situatiile în care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisa de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, însusita de utilizatorii în cauza.
(3) În dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentioneaza:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lânga spatiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile, precum si lanurile de cereale în faza de coacere si zonele împadurite;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe locuri si sectoare de activitate;
d) alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
(4) Locurile în care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.
(5) Locurile în care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul "loc pentru fumat".
(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul cladirilor sunt amplasate la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile în care exista pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile în care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, si 50 m fata de culturile de cereale paioase în perioada coacerii si recoltarii sau de zonele împadurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamânt;
b) instructiuni afisate, cuprinzând masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare în caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor.
(8) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
(9) Depunerea în scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisa.
(10) Golirea scrumierelor în cosurile de hârtie sau în alte locuri în care exista materiale combustibile este interzisa.
(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.
 
SECTIUNEA 3:
Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de evacuare

Art. 107

Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor în siguranta în caz de incendiu se adopta urmatoarele masuri:
a) întretinerea în buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si instalatiilor;
b) pastrarea cailor de evacuare libere si în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate;
c) functionarea iluminatului de siguranta si a celei de-a doua surse de energie electrica, conform reglementarilor tehnice;
d) functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de performanta pentru care au fost proiectate;
e) organizarea si desfasurarea, periodic, de exercitii si aplicatii cu salariatii, în conditiile legii.

Art. 108

(1) Caile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu indicatoare standardizate, conform reglementarilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta, atât ziua cât si noaptea, de persoanele care le utilizeaza în caz de incendiu.
(2) Se monteaza indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la demisol sau subsol ori la usile de acces catre alte spatii si încaperi din care evacuarea nu poate fi continuata.

Art. 109

(1) Dispozitivele care asigura închiderea automata în caz de incendiu a elementelor de protectie a golurilor, cele de actionare a trapelor si clapetelor, precum si cele care mentin în pozitie închisa usile încaperilor tampon se mentin în permanenta în stare de functionare.
(2) Se interzice blocarea în pozitie deschisa a usilor caselor scarilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automata sau a altor usi care, în caz de incendiu, au rolul de a opri patrunderea fumului, gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe verticala sau orizontala.
(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigura închiderea automata a usilor, se verifica periodic si se mentin în stare de functionare.
(4) Sistemul de închidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea usoara a acestora în caz de incendiu.

Art. 110

(1) Este interzisa blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau înaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la acestea, prin care se înrautateste situatia initiala.
(2) În casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de masini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si accesul personalului de interventie.

Art. 111

(1) Accesul mijloacelor si personalului pentru interventiile operative în caz de incendiu, în vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat în permanenta la toate:
a) constructiile si încaperile acestora;
b) instalatiile tehnologice si anexe;
c) depozitele închise si deschise de materii prime, semifabricate, produse finite si auxiliare;
d) mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, statii de pompare a apei, hidranti de incendiu, stingatoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apa, rampe ale surselor de apa naturale;
e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie în caz de incendiu: cortine de siguranta, sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilare si altele asemenea;
f) tablourile de distributie si întrerupatoarele generale ale instalatiilor electrice de iluminat, de forta si de siguranta, precum si la sursele de alimentare de rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;
g) vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora: gaze si lichide combustibile, benzi transportoare si altele asemenea;
h) alte mijloace utilizate pentru interventie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa si altele asemenea.
(2) Persoanele fizice sau juridice care detin sau administreaza constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate sa marcheze prin indicatoare, potrivit reglementarilor tehnice specifice, prezenta mijloacelor de la alin. (1) si sa afiseze regulile specifice care trebuie respectate.

Art. 112

(1) Intrarile în incintele unitatilor si circulatiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigura accesul la cladiri si instalatii, la racordurile de alimentare cu apa, cum sunt retele, bazine, râuri, lacuri, traversarile de cale ferata si altele asemenea, se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zapada si altele asemenea, care ar putea împiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor.
(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigura si se marcheaza, potrivit reglementarilor tehnice specifice, cai de acces si circulatii ocolitoare.

Art. 113

Caile de acces si de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiatii, locurile în care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marcheaza vizibil, potrivit reglementarilor tehnice specifice.

Art. 114

Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la înaltimi, prevazute în imediata vecinatate a constructiilor, se marcheaza corespunzator si se mentin libere.

Art. 115

Ascensoarele de pompieri se mentin permanent în buna stare de functionare, pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, si se marcheaza corespunzator.

SECTIUNEA 4:
Masuri generale de prevenire a incendiilor în locuintele
 unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei

Art. 116

În locuintele unifamiliale/multifamiliale/ gospodariile populatiei se interzic:
a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;
b) suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;
c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat, resou, radiator si altele asemenea;
d) folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;
e) folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol, în spatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;
f) folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol atât în spatii cu pericol de explozie, respectiv în încaperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât si în lanuri de cereale, pajisti, în paduri si în apropierea acestora;
g) asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze în apropierea oricaror surse de caldura ori sub actiunea directa a razelor solare;
h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
i) folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;
j) încalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora în pozitie culcata, rasturnata sau înclinata;
k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânari, lampi cu gaz si altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;
m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor în casa cu lumânari aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate în functiune.
n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, în podurile cladirilor;
o) folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub soproane sau lânga materiale combustibile; afumatorile se confectioneaza din zidarii de caramida si materiale incombustibile si se amplaseaza independent de celelalte constructii din gospodarie.

Art. 117

În locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate si fara a se depasi 25 l.

Art. 118

Masurile de prevenire a incendiilor privind instalatiile electrice, de încalzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor, precum si cele împotriva descarcarilor electrice atmosferice/electricitatii statice se aplica si în locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei.

Art. 119

Pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu se recomanda amplasarea în bucatarii a unui stingator sau a unei paturi de incendiu.

SECTIUNEA 5:
Masuri generale de prevenire a incendiilor în spatii destinate persoanelor cu dizabilitati/solicitantilor de azil

Art. 120

(1) În spatiile destinate persoanelor cu dizabilitati se interzice:
a) fumatul;
b) utilizarea lumânarilor, chibriturilor, lampilor cu gaz sau a altor surse cu flacara;
c)utilizarea pentru încalzire a resourilor si radiatoarelor electrice.
(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilitati în zonele de lucru cu foc.

Art. 121

Pentru evacuarea în conditii eficiente si sigure se asigura:
a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;
b) un telefon cu legatura directa la serviciul public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta/serviciul profesionist pentru situatii de urgenta cel mai apropiat;
c) marcarea usilor camerelor cu culori, dupa cum urmeaza:
1.rosu - persoane care nu se pot evacua singure;
2.galben - persoane care necesita sprijin la evacuare;
3.verde - persoane care se evacueaza singure;
d) marcarea directiei de evacuare pentru spatiile în care se afla persoane cu deficiente de vedere prin pictograma corespunzatoare în relief, amplasata pe perete la o distanta de circa 120 cm fata de sol;
e) organizarea de exercitii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficiente psihice.

Art. 122

În centrele de cazare si primire a solicitantilor de azil, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, se asigura afisarea de instructiuni de prevenire a incendiilor si de comportament în caz de incendiu într-o limba de circulatie internationala si se verifica întelegerea lor corecta de catre acestia.

 

CAPITOLUL V:
Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor

 

Art. 123

(1) Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor cu instalatii de protectie împotriva incendiilor si cu alte mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform reglementarilor tehnice si normelor specifice de aparare împotriva incendiilor.
(2) Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor trebuie sa îndeplineasca si sa asigure criteriile si nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice aplicabile si de specificatiile tehnice de referinta.

Art. 124

Categoriile principale de mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. 5, potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protectiei constructiilor, instalatiilor tehnologice, amenajarilor si a utilizatorilor la actiunea incendiului.

Art. 125

Dotarea operatorilor economici si a institutiilor cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de aparare împotriva incendiilor si reglementarilor tehnice.

Art. 126

Pentru tipurile de constructii, instalatii tehnologice si amenajari care nu se încadreaza în prevederile reglementarilor tehnice si ale normelor specifice se recomanda verificarea necesitatii si oportunitatii echiparii si dotarii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, prin utilizarea unor metode de analiza sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.

Art. 127

Proiectantii si beneficiarii au obligatia de a include în documentatie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.

Art. 128

(1) Producatorii, furnizorii, proiectantii si executantii de mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului urmatoarele:
a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piata, dupa caz, a certificatului EC si a declaratiei de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;
b) documentatia tehnica aferenta, conform standardului de referinta;
c) schema sinoptica a sistemului/instalatiei, schemele bloc si de racordare si softul necesar;
d) instructiuni de utilizare si pentru controlul starii de functionare;
e) masuri care se adopta în caz de nefunctionare.
(2) Documentele de la alin. (1) lit. a) si b) se pun la dispozitie de producatori, furnizori si utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pietei.

Art. 129

Montarea, exploatarea si mentenanta mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementarile tehnice specifice, cu instructiunile de montaj, utilizare, verificare si întretinere ale producatorilor si cu standardele europene de referinta, astfel încât sa li se asigure permanent performantele normate.

Art. 130

La stabilirea tipurilor de instalatii de protectie împotriva incendiilor si a altor mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor cu care se echipeaza constructiile, instalatiile si amenajarile se au în vedere urmatoarele criterii:
a) conditiile si cerintele tehnice precizate în reglementarile tehnice specifice;
b) posibilitatile de actionare în spatii închise, în subsoluri, la înaltime sau în medii cu nocivitate marita;
c) caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor;
d) compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu si cu alte substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;
e) influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de constructie ale cladirii si mediului.

Art. 131

(1) Tipul si numarul de stingatoare cu care se doteaza constructiile se stabilesc potrivit reglementarilor tehnice ori normelor specifice de aparare împotriva incendiilor.
(2) Numarul orientativ de stingatoare pentru dotarea categoriilor de constructii pentru care nu exista prevederi în reglementarile tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 6.

Art. 132

Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, cu care sunt echipate si dotate constructiile, instalatiile si amenajarile, se amplaseaza si/sau se depoziteaza, conform documentatiilor tehnice de executie si reglementarilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenti corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejeaza corespunzator mediilor în care se utilizeaza.

Art. 133

La amplasarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie, în caz de incendiu, se au în vedere si urmatoarele cerinte:
a) locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fata de focarele cele mai probabile;
b) înaltimea de montare sa fie accesibila;
c) sa fie bine fixate si sa nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Art. 134

(1) Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor se marcheaza în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si ale standardelor specifice.
(2) Pe timpul exploatarii se asigura vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor.

Art. 135

Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile, se întretin permanent în stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice specifice.

Art. 136

Instalatiile de detectare si semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta privind mentinerea functionarii pe o durata minima normata, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.

Art. 137

Retelele interioare si exterioare de alimentare cu apa a instalatiilor de stingere a incendiilor si rezervele de apa de incendiu trebuie sa asigure alimentarea corespunzatoare a acestora, cu debitele si presiunile necesare si pe durata de timp normata, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.

Art. 138

Dotarea operatorilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face pe baza reglementarilor si a normelor specifice de aparare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice, voluntare si private pentru situatii de urgenta.

Art. 139

(1) Proprietarii/utilizatorii constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajarilor trebuie sa execute periodic controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, cu care acestea sunt echipate si dotate, prin personal anume desemnat si instruit în acest scop.
(2) Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor fara luarea unor masuri alternative de aparare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari functionarii acestora în conditii de eficienta este strict interzisa.
(3) Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor se executa conform prevederilor cuprinse în reglementarile tehnice, normele specifice de aparare împotriva incendiilor, precum si în instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori/furnizori.

Art. 140

(1) Persoanele fizice si juridice care efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor trebuie sa fie atestate în acest sens, în conditiile legii.
(2) Periodicitatea lucrarilor prevazute la alin. (1) se stabileste conform normelor specifice de aparare împotriva incendiilor, reglementarilor tehnice de exploatare si precizarilor producatorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.
(3) Pe perioadele de oprire a functionarii sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea lucrarilor de întretinere si reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii/ utilizatorii trebuie sa asigure masuri tehnice si organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune în caz de necesitate.
(4) Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificarilor periodice privind mentinerea calitatilor în timp, conform reglementarilor specifice si precizarilor producatorului/furnizorului.

Art. 141

(1) Exploatarea, întretinerea, reviziile si reparatiile la autospeciale, utilaje si celelalte mijloace mobile de interventie la incendii se executa conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Reparatiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifica si se realizeaza la termene cât mai scurte, asigurându-se, în perioada scoaterii din interventie a acestora, masuri alternative de aparare împotriva incendiilor.

Art. 142

(1) Proprietarul/utilizatorul constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajarilor trebuie sa asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, în care se consemneaza toate datele relevante privind:
a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, întretinere si reparatii;
b) executarea de modificari, extinderi, reabilitari, modernizari etc.;
c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declansari intempestive etc., cu mentionarea cauzelor care le-au determinat.
(2) Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul producerii evenimentului.
(3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 143

Pe toata durata de folosire a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducatorii institutiilor publice au obligatia sa demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii.

 

CAPITOLUL VI:
Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune în caz de incendiu

Art. 144
(1) Exercitiile privind modul de interventie în caz de incendiu constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de munca.
(2) Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul în care se executa:
a) alarmarea;
b) evacuarea;
c) stingerea incendiului.

Art. 145

Exercitiile de interventie se efectueaza:
a) planificat, pe baza de grafic, astfel încât la acestea sa participe esalonat toti salariatii cu atributii de interventie de la locurile de munca;
b) inopinat, de catre administrator/conducator, autoritatile de control sau de alti factori de decizie;
c) planificat, pe baza de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situatii de urgenta.

Art. 146

(1) Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine într-un registru special.
(2) Registrul are continutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. 147

Fiecare exercitiu de interventie se finalizeaza printr-un raport, în care se fac referiri cel putin la:
a) obiectivele si scopul exercitiului;
b) mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de munca în caz de incendiu;
c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de interventie;
d) mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;
e) aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor;
f) desfasurarea activitatii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor periculoase;
g) propunerea de masuri privind îmbunatatirea activitatii respective.

 

CAPITOLUL VII:
Controlul respectarii normelor de aparare împotriva incendiilor

 

Art. 148

Personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor si prevederilor legale, executa controale în domeniul apararii împotriva incendiilor, este:
a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;
b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor din structura ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor din structura autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 149
(1) Controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor se efectueaza de:
a) structurile cu atributii de aparare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/institutiei/localitatii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;
b) personalul din componenta preventiva a serviciilor publice, voluntare si private;
c) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz.

(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizeaza prin documente scrise, în care se consemneaza:
a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse în control;
b) constatarile rezultate din teren;
c) propuneri de masuri si actiuni de înlaturare a deficientelor si de îmbunatatire a activitatii.
(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul apararii împotriva incendiilor si a normelor specifice de aparare împotriva incendiilor ia persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati în perimetrul operatorului economic/institutiei/ localitatii.
(4) Constatarile, masurile si deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

Art. 150

În baza concluziilor rezultate din controalele autoritatii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei sau, dupa caz, primarul este obligat sa ia masuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apararii împotriva incendiilor.

Art. 151

(1) Activitatea de aparare împotriva incendiilor desfasurata de operatorul economic, institutie sau organul administratiei publice centrale sau locale se analizeaza, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizarii controalelor si dupa producerea unor incendii.
(2) Analiza prevazuta la alin. (1) se desfasoara pe baza de raport sau informare întocmit/întocmita de structura care are atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.

Art. 152

(1) Raportul de analiza contine urmatoarele:
a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul îndeplinirii masurilor stabilite;
c) deficientele care se manifesta în domeniul apararii împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire si pregatire a personalului;
e) relatiile cu tertii privind apararea împotriva incendiilor;
f) asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor;
g) eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
h) propuneri de masuri pentru îmbunatatirea activitatii.
(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaza într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aproba printr-o hotarâre care se aduce la cunostinta persoanelor interesate.

Art. 153

La analiza participa în mod obligatoriu, dupa caz, presedintele consiliului judetean, primarul, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei publice, precum si sefii structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, sefii sectoarelor de activitate la care sunt facute mentiuni în raport si proprietarii constructiilor, în situatia utilizarii unei cladiri sau incinte de catre mai multi operatori economici.

 

CAPITOLUL VIII:
Dispozitii finale

Art. 154

Prezentele norme generale se completeaza cu dispozitii generale pentru categorii de constructii si de activitati, emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 155
(1) Pe baza prezentelor norme generale, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale emit norme si reglementari tehnice de aparare împotriva incendiilor, specifice domeniilor de competenta ale acestora, iar organele administratiei publice locale instituie reguli si masuri specifice în domeniul apararii împotriva incendiilor, potrivit competentelor si obligatiilor legale.
(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritoriala.

Art. 156

Încalcarea dispozitiilor prezentelor norme generale atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
Art. 157

Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme generale.

 

ANEXA  Nr. 1:
ORGANIZAREA APARARII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

 

Operatorul economic/institutia


ORGANIZAREA APARARII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Locul de munca .......................................................................

I. - Prevenirea incendiilor
1. Materiale combustibile si inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solventi etc.)
2. Surse de aprindere posibile (de natura electrica, termica, autoaprindere etc.)
3. Echipamente si mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalatii de ventilatie, scule si dispozitive etc.)
4. Masuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deseurilor etc.)
5. Masuri specifice (de exemplu, asigurarea functionarii sistemului de mentinere constanta a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scântei etc.)

II. - Organizarea primei interventii de stingere a incendiilor
1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/numar serviciu profesionist pentru situatii de urgenta ................................. dispecerat/sef tura .................................. buton de alarmare amplasat la ...................................etc.)
2. Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, usi rezistente la foc, trape)
3. Mijloace de protectie a salariatilor (de exemplu, aparate de respiratie)
4. Personalul care asigura prima interventie:
- stingatoare ..............................................................
- hidranti interiori .......................................................
- tablou electric .........................................................
- declansare/oprire instalatiile ...................................
5. Personalul care asigura evacuarea persoanelor/bunurilor .....................................................

Întocmit
.....................
(numele si prenumele)
....................
Semnatura

 

ANEXA  Nr. 2:
PLANUL DE EVACUARE a persoanelor/bunurilor

 

1. Date de identificare:
Denumirea operatorului economic/institutiei
Sediul, numar de telefon, fax, e-mail
Profilul de activitate

2. - Planul general al operatorului economic/institutiei (la scara), pe care se marcheaza:
Amplasarea cladirilor si a depozitelor în incinta, precizându-se:
- numarul de niveluri (subterane si supraterane);
- numarul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în cladire;
- tipul de bunuri si cantitatea ce pot fi la un moment dat în cladire/depozit;
- lista cu substante periculoase/caracteristici conform fisei de pericol pentru fiecare categorie de substanta
Caile de acces, evacuare si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia
Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu
Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu

3. - Conceptia de organizare a evacuarii persoanelor/bunurilor
Mijloacele prin care se realizeaza anuntarea (alertarea) persoanelor ce raspund de executarea si dirijarea evacuarii în caz de incendiu
Nominalizarea persoanelor care au atributii în ceea ce priveste evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte
Nominalizarea persoanelor care se ocupa de întocmirea listelor celor prezenti la locul de adunare amenajat si marcat corespunzator
Ordinea în care urmeaza sa se faca evacuarea persoanelor si a bunurilor, în functie de valoarea lor si de vulnerabilitatea la incendiu
În cazul substantelor periculoase se vor face precizari cu privire la masuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora

4. - Organizarea evacuarii persoanelor/bunurilor pe niveluri
Se întocmeste, pentru fiecare nivel la care se afla persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schita nivelului, pe care se specifica numarul nivelului si numarul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel si se marcheaza prin simbolurile corespunzatoare caile de evacuare, încaperile/locurile în care se afla persoane/substante periculoase sau bunuri de evacuat
Se nominalizeaza persoana/persoanele care are/au atributii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor
Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmarindu-se ca evacuarea persoanelor sa se faca pe alte cai decât cele destinate evacuarii materialelor si astfel stabilite încât sa nu îngreuneze interventia pompierilor la stingere;
Masurile de siguranta care trebuie luate la efectuarea evacuarii persoanelor si a materialelor care prezinta pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebita valoare sau care se deterioreaza usor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);
Numarul si locul în care se afla mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuarii.
Instructiuni de urmat în caz de incendiu
Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv
Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu

 

ANEXA Nr. 3:
PLANUL DE INTERVENTIE - structura-cadru

1. Datele de identificare:
- denumirea operatorului economic sau a institutiei;
- adresa, numar de telefon, fax, e-mail;
- profilul de activitate.

2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza:
- amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor în incinta;
- caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;
- retelele si sursele proprii de alimentare cu apa;
- rezervele de agenti de stingere si de mijloace de protectie a personalului de interventie;
- retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;
- retelele de canalizare;
- vecinatatile.

3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei în caz de incendiu:
- concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
- particularitati tactice de interventie pentru:
* evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;
* localizarea si lichidarea incendiilor;
* protectia personalului de interventie;
* protectia vecinatatilor;
* înlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Forte de interventie în caz de incendiu:
- serviciul privat pentru situatii de urgenta (dotare, încadrare);
- servicii publice voluntare pentru situatii de urgenta cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
- alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (de exemplu, ambulanta);

5. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unitatii:
- retele de alimentare cu apa:
* debite;
* presiuni;
* amplasarea hidrantilor exteriori si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii;
- alte surse artificiale sau naturale de apa:
* felul si capacitatea acestora;
* platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate.

6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se înscriu date privind:
- destinatia spatiilor (încaperilor);
- suprafata construita si aria desfasurata;
- regimul de înaltime (numarul de niveluri);
- numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe total;
- caile interioare de acces, evacuare si de interventie;
- natura materialelor si a elementelor de constructii;
- nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu asigurate;
- instalatiile utilitare aferente;
- instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata;
- dispozitivul de interventie în caz de incendiu.

NOTA:
În cazul operatorilor economici si al institutiilor având numai constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu si care nu se încadreaza în categoriile de cladiri înalte si foarte înalte, fara sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situatii, în conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, rezistenta la foc si, dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.
Un exemplar al planului de interventie avizat se pune la dispozitie inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti pentru efectuarea recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie, precum si în situatiile de urgenta.

 

ANEXA Nr. 4:
PERMIS DE LUCRU CU FOC

 

Unitatea emitenta


 

PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. ................ din ..................

Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ..........................................., ajutat de doamna/ domnul ........................................, care urmeaza sa execute ......................................., folosind .......................................la (în) ......................................................... . Lucrarile încep la data de .................................... ora ........, si se încheie la data de .................. ora .........

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:
1. Îndepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de.......metri, astfel:

 

 

2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin:

 

 

3. Ventilarea spatiilor în care se executa lucrarile se realizeaza astfel:

 

 

4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, înlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5. Începerea lucrarilor cu foc s-a facut în baza buletinului de analiza nr. ................ din .........................., eliberat de ........................................................(acolo unde este cazul)

6. Respectarea normelor de aparare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

 

 

 

7. În zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a incendiilor:

 

 

 

8. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vânt

9. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre doamna/domnul ............................................

10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este anuntat despre începerea, întreruperea si încheierea lucrarii.

11. Controlul masurilor de aparare împotriva incendiilor se asigura de catre doamna/domnul .......................................

12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre doamna/domnul .......................................

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la .................................................... prin ........................................

14. Alte masuri specifice de aparare împotriva incendiului

 

 

15. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor de aparare împotriva incendiului.

Responsabili

Numele si prenumele

Semnatura

Emitentul

 

 

Seful sectorului în care se executa lucrarile

 

 

Executantii lucrarilor cu foc

 

 

Serviciul public voluntar/privat pentru situatii de urgenta

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5:
MIJLOACE TEHNICE de aparare împotriva incendiilor

 

- Categorii principale -
1.Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate:
a)instalatii de protectie împotriva incendiilor;
b)stingatoare si alte aparate de stins incendii;
c)utilaje, unelte si alte mijloace de interventie.
2.Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta:
a)autospeciale pentru stingerea incendiilor;
b)autospeciale auxiliare de interventie;
c)nave pentru stingerea incendiilor;
d)trenuri pentru stingerea incendiilor;
e)aeronave de interventie la incendii;
f)motopompe si alte utilaje;
g)ambulante si autosanitare.
3.Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului:
a)produse de stingere;
b)agenti neutralizatori, speciali.
4.Pentru protectia personalului de interventie:
a)echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate;
b)mijloace de protectie a cailor respiratorii;
c)accesorii de siguranta;
d)accesorii de protectie la electrocutare;
e)mijloace de iluminat;
f)aparatura de comunicatii;
g)echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala împotriva efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici;
h)aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante nocive.

 

 

ANEXA Nr. 6:
NUMAR ORIENTATIV de stingatoare portative pentru unele categorii de constructii

 

Categorii de constructii

Numar minim de stingatoare*)/ suprafata desfasurata

1. Cladiri administrative: - sedii ale administratiei publice centrale si locale:
- sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii si altele asemenea;
- sedii de birouri.

1 buc/300 mp

2. Cladiri comerciale:
- comert alimentar si nealimentar;
- magazine generale;
- alimentatie publica (restaurante, braserii si altele asemenea);
- spatii si încaperi destinate serviciilor.

1 buc/200 mp

3. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare):
- blocuri;
- locuinte unifamiliale.

1 buc/ nivel/ apartament

4. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, reuniuni)

1 buc/300 mp

5. Alte amenajari:
- circuri mobile;
- scene si tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.);
- studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.

1 buc/150 mp

NOTA:
Tipul si numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice, în functie de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substanta combustibila/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat.
_______
*) Performanta de stingere echivalenta cu focarele 21 A si 113 B, conform standardului european de referinta.

 

ANEXA Nr. 7:
REGISTRU DE CONTROL pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor

 

Nr. crt. (fisa)........................

Denumirea instalatiei

Producator/importator/furnizor

Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.)

Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement

Documentatie tehnica aferenta certificatului

Persoana fizica/juridica ce a executat proiectarea
Certificat atestare

Persoana fizica/juridica ce a executat montarea
Certificat atestare

Persoana fizica/juridica ce executa verificarea, întretinerea, repararea
Certificat atestare
Contract nr. .................
Perioada contractului

Solicitare service deranjamente
Telefon, e-mail, fax

Personal responsabil
Data

Date evenimente


Nr. crt.

Data

Locul

Evenimentul

Cauza

Actiune corectiva

Numele în clar
- Semnatura -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:
1.În registrul de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare, limitare si stingere a incendiilor se consemneaza toate datele relevante privind:
a)executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, întretinere si reparatii;
b)executarea de modificari;
c)actionarile în situatii de incendiu;
d)evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi, declansari intempestive, teste, dezactivari temporare - cu mentionarea cauzelor care le-au determinat si a actiunilor corective efectuate.
2.Datele consemnate trebuie sa indice clar si precis data (anul, luna, ziua, ora, dupa caz, minutele si secundele) si locul de producere a evenimentului.
3.Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzator.
4.Registrul se completeaza pentru fiecare instalatie din dotare.
5.Se numeste un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este trecut în registru.
6.Se noteaza componentele înlocuite si cauzele înlocuirii.

 

ANEXA Nr. 8:
EVIDENTA exercitiilor de interventie efectuate la ......................

 

Nr. crt.

Data si ora executarii exercitiului

Tipul exercitiului

Locul/Sectorul de activitate

Cine a organizat exercitiul
Numele, semnatura si functia

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 216 din data de 29 martie 2007


bottom border

logo S.C. STAR STING S.R.L.
Tel / Fax: 021 320 32 30 - 0740 15 16 70
J40 / 4596 / 06.04.2009 - C.I.F. RO 25 408 111
Str. Calea Dudesti, nr. 113, sector 3, Codul postal 031083, OF 4, Bucuresti
IBAN: RO86 TREZ 7035 069X XX01 1041 - Trezoreria Sector 3, Bucuresti.
IBAN: RO62 BTRL 0470 1202 P199 22XX - Banca Transilvania - Agentia Baba Novac.
© Copyright 2009 Toate drepturile rezervate S.C. STAR STING S.R.L.
logo

Webdesign by Dual Art